биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасынын долбоорлору » «Кесиптик-техникалык билим берүү жана жумуштуулукка кѳмѳктѳшүү» ­Программасы. Кесиптик билим берүү системасынын бүтүрүүчүлѳрүн тастыктамалоо

«Кесиптик-техникалык билим берүү жана жумуштуулукка кѳмѳктѳшүү» ­Программасы. Кесиптик билим берүү системасынын бүтүрүүчүлѳрүн тастыктамалоо


Долбоорду аткаруудагы ѳнѳктѳштѳр:

Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасы
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлиги
Кесиптик-техникалык билим берүү агенттиги
Эл аралык кызматташуу боюнча германдык коому (GIZ)
Sequa Компаниясы (Германия)


Кесиптик билим системасын тастыктамалоо Кыргызстандын кесиптик лицейлеринин бүтүрүүчүлѳрүнүн кесипкѳйлүгүнүн жана практикалык билгилигинин деңгээлин бирдиктүү стандартташтырылган жазма жана практикалык сынак аркылуу аныктоого багытталган. Тастыктамалоонун методу жеке экономиканын (ишканалардын ассоциациялары), кызматкерлердин ѳкүлдѳрү (профсоюздар жана ѳкмѳттүк эмес уюмдар) жана мамлекеттин (Билим берүү жана илим министирлиги, Кесиптик-техникалык билим берүү агенттиги) ѳнѳктѳштүгүнѳ негизделет жана алардын ѳкүлдѳрү Аккредитациялоо жана тастыктамалоо боюнча Кеңешинин курамында тең катнашта кѳрсѳтүлѳт.  Аталган Кеңеш Долбоордук макулдашуунун негизинде «Аккредитациялоо жана тастыктамалоо боюнча тандалып алынган ыкмаларынын жана инструменттеринин  пилоттук үлгүлѳрүн киргизүү» компонентинин максаттарын ишке ашыруусун камсыздайт.

 

Долбоордун максаттары:

-Стандартташтырылган комплекстүү, мамлекеттин эмгек рыногуна маанилүү жана салыштырмалуу сынак процессин киргизүү. Эл аралык стандарттарга кошулууга негиз болушу мүмкүн.

- Сынакка дайындоо жана аны ѳткѳрүү жеке сектордун катышуусу менен биргеликте жүргүзүлѳт.

- Кѳз карандысыз сынак комиссиялары кесиптик билим берүү системасынын бүтүрүүчүлѳрүнүн кесиптик жѳндѳмдүүлүгүнүн деңгээлин аныктайт. Сынактын мазмуну окуудагы ыкмаларга (компетенцияларга) жана билимдерге (кесип боюнча) негизделет.

- Кеңештин жана сынак комиссиялардын жумушуна жеке сектор ѳкүлдѳрүнүн активдүү катышуусу кесиптик билим берүүнүн сапатын жакшыртууга түрткү бериши керек.

- Тастыктама эмгек рыногуна ылайыктуу экендиктин бышыктайт.