биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Бизнести колдоо » Палатанын тармактык комитеттери » Палатанын фармацевтика тармагындагы ишкерликти колдоо боюнча Комитети

Палатанын фармацевтика тармагындагы ишкерликти колдоо боюнча Комитети


Комитетин максаттары:
 
Комитет фармацевтика тармагындагы ишкерликтин ѳнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, тиешелүү укуктук-ченемдик базаны жакшыртуу жолдору аркылуу  Кыргыз Республикасында базар экономикасынын орношуна
кѳмѳктѳшүү максатында түзүлгѳн.  Комитеттин негизги максаттары болуп фармацевтика тармагында алектенген ишкерлердин, уюмдардын, жана алардын бирикмелеринин бул тармактагы ишкерликти колдоо багытындагы мамлекеттик жана коомдук колдоо чараларынын иштелип чыгуусуна жана ишке ашырылуусуна, дүйнѳлүк экономика мейкиндигине интеграциялануусуна, инфратүзүмдү ѳнүктүрүүдѳ, атамекендик жана дүйнѳлүк ишкерлер чѳйрѳсүнүн алакаларын түзүүгѳ багытталган ишмердүүлүккѳ катышуусун активдештирүү болуп саналат.
 
Комитеттин милдеттери:
 • Фармацевтика тармагында алектенген атамекендик уюмдарга жана ишкерлерге кѳмѳк кѳрсѳтүү, Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде ишкерликти аткаруусунда алардын кызыкчылыктарын коргоо.
 • Кыргыз Республикасынын субъекттеринин экономикалык кызыкчылыктарын эске алуу менен фармацевтика тармагында ишкерликтин бардык түрлѳрүнүн ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳктѳшүү.
 • Фармацевтика тармагында мыйзам жаратуу маселелеринде, тармактын кѳйгѳйлѳрүн чечүүдѳ мамлекеттик органдардын жана ишкерликтин субъектилеринин ѳз ара мамилелерин түзүүгѳ кѳмѳктѳшүү.
 • Кыргыз Республикасында ишкерлик үчүн кадрларды даярдоо максатында билим берүү системасынын ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳктѳшүү.

Комитеттин иш-милдеттери:
 • Фармацевтика тармагында ишкерликтин ѳнүгүү динамикасын жана мүнѳздүү багытын мониторингдѳѳ, бул тармактагы ишкерликтин ѳнүгүүсүнѳ тоскоол болгон фактарлорду, мамлекеттин тышкы жана ички экономикалык саясатында кабыл алынган иш-чаралардын социалдык-экономикалык кесепеттерин анализдѳѳ.
 • Палатанын аппараты, мүчѳлѳрү, Комитеттери менен биргеликте экономика, тышкы экономикалык ишмердүүлүк, жана башка фармацевтика тармагындагы ишкерликтин кызыкчылыктарына тиешеси бар  маселелер боюнча ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун экспертизалоого катышуу 
 • Комитеттин ишмердүүлүгүнүн багыттары боюнча маркетинггдик изилдѳѳлѳргѳ катышуу.
 • Палатада ишкерликтин ар кыл багыттары боюнча маалымат корлорун калыптануусуна катышуу жана пайдалануу.
 • Фармацевтика тармагында алектенген атамекендик ишкерлердин, уюмдардын жана чет мамлекеттик ишкерлердин тажрыйба алмашуусуна кѳмѳктѳшүү.
 • Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде ишкерликтин кѳйгѳлѳрүн талкууга алган конференциялардын, симпозиумдарды, семинарларды уюштуруу боюнча сунуш киргизүү жана бул иш-чараларга катышуу.
 • Атамекендик илимий жа ишкер чѳйрѳлүрүнүн ѳкүлдѳрүн фармацевтика тармагындагы ишкерликтин кѳйгѳйлѳрүн кѳтѳргѳн эл аралык жана чет мамлекеттик симпозиумдарга жана конференцияларга катышууга тартуу.
 • Палатанын жетектѳѳчү органдарына конференция, семинар, симпозиумдардын материалдарын жалпылап, ишкерлер чѳйрѳсүнүн актуалдуу кѳйгѳйлѳрү боюнча бириккен позициясын чагылдырган сунуштарды дайындоо жана киргизүү.
 • Ишкерлердин жана ар кандай менчик формаларындагы уюмдардын адистерин Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде окуусуна кѳмѳктѳшүү.


Комитеттин тѳрагасы - Султангазиев Эрмек Анварович
Тел./факс: +996 (312) 69-43-02
e-mail: sultangaziev@gmail.com 

Жооптуу катчысы - Райымкулова Майрам Асанкуловна
Тел.: + 996 (312) 61-01-73
факс: + 996 (312) 61-38-75
e-mail: strategy@cci.kg