биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Бизнести колдоо » Палатанын тармактык комитеттери » Палатанын Кыргызстандагы чакан жана орто бизнести колдоо жана ѳнүктүрүү Комитети

Палатанын Кыргызстандагы чакан жана орто бизнести колдоо жана ѳнүктүрүү Комитети


Комитет  Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнестин ѳнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды, эффективдүү инфратүзүмдү, атамекендик жана чет мамлекеттик ишкерлер чѳйрѳлѳрүнүн туруктуу байланыштарын түзүү аркылуу ѳлкѳдѳ базар экономикасынын турукталышына кѳмѳктѳшүү максатында түзүлдү. 

Комитеттин иш-милдеттери: 

 • Ѳлкѳ аймагында жана чет мамлекеттерде чарбачылык ишмердүүлүктү жүргүзүү маселелери боюнча Кыргызстандын ишканаларынын жана ишкерлеринин кызыкчылыктарын коргойт.
 • Кыргыз Республикасынын ишканаларынын жана элдик чарбачылык тармактарынын экономикалык кызыкчылыктарын эске алуу менен мамлекеттик эмес ишкерликтин ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳктѳшүү.
 • Мыйзам жана ченемдик актылардын иштелип чыгышына, чакан жана орто ишкерликтин субъектилерине салык салуу системасын жакшыртууга, аларга салык тѳлѳѳдѳгү жеңилдетүүлѳрдү берүүгѳ, жеке инвестициялык активдүүлүкѳ дем берүүгѳ, жана ишкерликтин ар түрдүү формаларын колдоо программаларынын иштелип чыгуусуна жана ишке ашырылуусуна катышуу жолдору менен чакан жана орто ишкерликтин, жеке демилгечиликтин ѳнүгүүсү үчүн ченемдик-укуктук базанын турукталышына кѳмѳктѳшѳт.
 • Чакан жана орто ишкерликтин эффективдүү ѳнүгүүсү жана иштѳѳсү үчүн аларга каржы ресурстарын алуу мүмкүндүгүн камсыздоо, кредиттик ресурстарды пайдаланууга, менчик каражаттарды инвестициялоого жана чогултууга мүмкүндүк түзүү менен мамлекеттик эмес чакан жана орто ишкерликтин финансылык инфратүзүмүнүн турукталышына жана ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳктѳшѳт.
 • Чакан жана орто бизнестин ѳнүгүүсүнѳ таасир берген экономикалык факторлорду анализдѳѳ.
 • Палатанын структуралык бѳлүмдѳрүнүн кызматкерлери, Палатанын мүчѳлѳрү жана Комитеттери менен биргеликте бизнести мамлекет тарабынан колдоо, тышкы экономикалык ишмердүүлүгү боюнча ж.б. ишкерликтин субъектилеринин кызыкчылыгын козгогон маселелер боюнча,  чакан жана орто бизнести ѳнүктүрүү жаатында кабыл алына турган ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун экспертизалоого катышуу.
 • Чакан жана орто бизнестин кызыкчылыктарын козгогон маселелер боюнча Комитет тарабынан дайындалган сунуштарды ишкерликтин ѳнүгүүсү жана колдоо кѳрсѳтүү багытында жооптуу мамлекеттик органдарга, мекемелерге жана фонддорго жеткирүү.
 • Комитеттин ишмердүүлүгүнүн багыттары боюнча маркетингдик изилдѳѳлѳргѳ катышуу.
 • Ишкерликтин ар түрлүү багыттары боюнча маалымат корлорун түзүүгѳ катышуу жана аларды пайдалануу.
 • Кыргызстандын ишканаларынын ишмердүүлүктү жүргүзүү боюнча чет ѳлкѳлүк жана атамекендик тажрыйбасын пайдаланууга жана жайылтууга кѳмѳктѳшүү.
 • Кыргызстандын ишканаларына жана ишкерлерине чакан жана орто бизнес маселелери боюнча консультациялык жардам алуусуна кѳмѳктѳшүү.
 • Чакан жана орто бизнестин кѳйгѳйлѳрү боюнча Кыргызстанда жана чет ѳлкѳлѳрдѳ конференцияларды, семинарларды, сипозиумдарды уюштуруу боюнча сунуштарды дайындоо жана аларга катышуу.
 • Атамекендик илимий жа ишкер чѳйрѳлүрүнүн ѳкүлдѳрүн чакан жана орто бизнестин кѳйгѳйлѳрүн кѳтѳргѳн эл аралык жана чет мамлекеттик симпозиумдарга жана конференцияларга катышууга тартуу.
 • Палатанын жетектѳѳчү органдарына конференция, семинар, симпозиумдардын материалдарын жалпылап, ишкерлер чѳйрѳсүнүн актуалдуу кѳйгѳйлѳрү боюнча бириккен позициясын чагылдырган сунуштарды дайындоо жана киргизүү. 
 • Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнеске керектүү иш кадрларын дайындоо жана билим берүү системасынын ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳктѳшүү.
Комитеттин Тѳрайымы – Ускенбаева Гульнара Тураровна
Тел./факс: +996 (312) 89 55 43
e-mail: info@supply.kg

Жооптуу катчысы – Райымкулова Майрам Асанкуловна
Тел.: + 996 (312) 61-01-73
факс: + 996 (312) 61-38-75
e-mail: strategy@cci.kg